Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ NUOSTATAI

Jonavos raj., 2014 m. spalio mėn. 26 d., Nr. LS-N-20-02

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vyresniškumo laipsniai – skautiškos veiklos įvertinimo ir paskatinimo sistema.
1.2. Vyresniškumo laipsniai skirstomi į žemesniuosius ir aukštesniuosius.
1.3. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
1.3.1. paskiltininko;
1.3.2. skiltininko;
1.3.3. vyresniojo skiltininko.
1.4. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
1.4.1. paskautininko;
1.4.2. skautininko;
1.4.3. vyresniojo skautininko.
1.5. Skautas, turintis vyresniškumo laipsnį, ant savo uniformos nešioja tą laipsnį žyminčius ženklus pagal galiojančius LS uniformos nuostatus.

II. ŽEMESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

2.1. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami laikantis 1.3. punkte išdėstyto nuoseklumo.
2.2. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai yra LS jaunimo programos dalis, skirta ugdyti skautų ir pat. skautų vadovavimo vienetui kompetencijas.
2.3. Žemesniojo vyresniškumo laipsnio suteikimas įsigalioja nuo atitinkamo įsakymo arba nutarimo paskelbimo datos. Ženklas skautui yra įteikiamas vadovo iškilmingos sueigos ar renginio metu.
2.4. Žemesniuosius vyresniškumo laipsnius suteikia draugininkas arba tuntininkas.
2.5. Paskiltininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
2.5.1. dalyvavo vieneto veikloje ne trumpiau kaip 1-erius metus
2.5.2. per 1-erius metus sudalyvavo bent viename žygyje ir stovykloje.
2.5.3. kaupia ir skaito skautišką literatūrą;
2.5.4. užima ne žemesnes kaip paskiltininko pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
2.5.5. yra išlaikęs II – ą patyrimo laipsnį.
2.6. Skiltininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
2.6.1. daugiau nei 1 metus turi paskiltininko laipsnį;
2.6.2. užima ne žemesnes kaip skiltininko pareigas daugiau nei 1 metus;
2.6.3. yra išlaikęs I-ą patyrimo laipsnį.
2.7. Vyresniojo skiltininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
2.7.1. daugiau nei 1-erius metus turi skiltininko laipsnį;
2.7.2. atlieka skiltininko pareigas, ar yra patyrusių skautų tarybos, draugovės, tunto, krašto vadijos narys ne trumpiau kaip 1 –erius metus;
2.7.3. yra baigęs LS patvirtintus kursus patyrusiems skautams.

III. AUKŠTESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

3.1. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami laikantis 1.4. punkte išdėstyto nuoseklumo.
3.2. Skautas, aukštesniam vyresniškumo laipsniui gauti, tuntininkui teikia prašymą ir skautišką gyvenimo aprašymą. Jei skautas nepriklauso Tuntui, prašymą ir skautišką gyvenimo aprašymą teikia Krašto seniūnui.
3.3. Tuntininkas gautus dokumentus, kartu su savo rekomendacija teikia svarstyti krašto vadijai. Krašto vadijai patvirtinus rekomendaciją, krašto seniūnas LS Tarybai teikia krašto vadijos protokolo išrašą su rekomendacija, kandidato skautišką gyvenimo aprašymą bei baigtų kvalifikacijos kėlimo kursų patvirtinančių dokumentų kopijas 1.
3.4. Krašto seniūnas pateikia visus reikalingus dokumentus LS Tarybos pirmininkui ne vėliau kaip 30 dienų (gali būti elektroninės dokumentų kopijos) iki Tarybos posėdžio. Ne vėliau kaip 2 savaitės iki Tarybos posėdžio Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo patikrina kandidato atitikimą formaliems reikalavimams ir kviečia jį atvykti į posėdį arba informuoja apie neatitikimą.
3.5. Pirmijos nariai vyresniškumo laipsniui gauti prašymą ir skautiško gyvenimo aprašymą pateikia vyriausiajam skautininkui, o Tarybos nariai – tarybos pirmininkui.
3.6. Aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius suteikia Taryba posėdžių metu. Kandidatas, paskautininko laipsniui gauti, privalo dalyvauti Tarybos posėdyje.
3.7. Paskautininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
3.7.1. LS narys ne trumpiau kaip 2 metus;
3.7.2. yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;
3.7.3. eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto vadijos, LS Pirmijos, kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus.
3.7.4. per 2 metus yra baigęs arba pravedęs bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus 2.
3.8. Skautininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
3.8.1. daugiau nei 4 metus turi paskautininko laipsnį;
3.8.2. eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto vadijos, Pirmijos, Tarybos narys ne trumpiau kaip 2 metus.
3.8.3. per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs bent 2-jus LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.
3.9. Vyresniojo skautininko laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
3.9.1. turi skautininko laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;
3.9.2. yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;
3.9.3. ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, vyriausiojo skautininko pareigas.
3.10. Vyresniškumo laipsnio suteikimui turi pritarti 2/3 LS Tarybos posėdyje dalyvaujančių LS Tarybos narių.
3.11. LS Taryba aukštesniųjų laipsnių teikimus svarsto 2 kartus į metus – eiliniame Vadovų Sąskrydyje ir prieš Vadovų Suvažiavimą.

IV. SKAUTININKŲ ĮŽODIS

4.1. Suteikus paskautininko laipsnį duodamas skautininko įžodis. Įžodžio davimo tvarką nustato įžodžio davimo nuostatai.
4.2. Skautininku ir vyresniuoju skautininku tampama nuo Tarybos sprendimo priėmimo.
4.3. Vyresniškumo ženklas įteikiamas Tarybos posėdžio arba kito iškilmingo skautiško renginio metu.

V. VYRESNIŠKUMO LAIPSNIO NETEKIMAS

5.1. Vyresniškumo laipsnio netenkama:
5.1.1. laipsnio atsisakius, patvirtinant raštiškai;
5.1.2. rekomendavus LS Etikos komisijai ir patvirtinus 2/3 LS Tarybos narių;
5.1.3. skautas, netekęs laipsnio, praranda teisę nešioti jį žyminčius ženklus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. LS vyresniškumo laipsnių nuostatai įsigalioja nuo 2014-10-26.
6.2. Įsigaliojus LS vyresniškumo laipsnių nuostatams netenka galios LS 2010-08-20 vyresniškumo laipsnių nuostatai.

1 Netaikoma kandidatams - mokymų vadovams - kurie patys veda mokymus LS mastu. Tokiu atveju, kandidatas pristato LS MS skyriaus vedėjo raštišką patvirtinimą, kad kandidatas yra pravedęs konkrečius mokymus.

2 Kiti organizacijos rekomenduojami mokymai remiasi šiais kriterijais: atitinka LS MS rekomenduojamas mokymų temas; atitinka ir yra naudingi asmeniui pagal šiuo metu LS užimamas pareigas.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų