Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

Kaunas, 2012 m. vasario mėn. 25 d., Nr. LS-N-07-01

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) Kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra kolegialus LS kontrolės organas, veikiantis pagal LS įstatus bei šiuos LS suvažiavimo (toliau – Suvažiavimas) patvirtintus Lietuvos skautijos Kontrolės komisijos nuostatus (toliau – Nuostatai).
2. Komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys.
3. Komisijos kadencija yra 2 metai.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

4. Komisija vykdo šias funkcijas:
4.1. tikrina LS tarybos (toliau – Taryba), LS vyriausiojo skautininko (toliau – Vyriausiasis skautininkas), LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę-finansinę veiklą;
4.2. tikrina Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą;
4.3. nagrinėja ginčus tarp LS organų;
4.4. aiškina LS įstatus ir kitus LS dokumentus.
5. Senosios komisijos įgaliojimai baigiasi išrinkus naująją komisiją. Naujoji Komisija gauna įgalinimus Nuostatų 4 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti nuo jos išrinkimo Suvažiavime momento.

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1. susipažinti su Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų turima bet kokia informacija, reikalinga Nuostatų 4 punkte nurodytoms funkcijoms tinkamai vykdyti;
6.2. prašyti Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų raštiško paaiškinimo Komisijos pateiktais klausimais;
6.3. savo nuožiūra ar Vyriausiojo skautininko paprašyta Nuostatų 8.2 punkte nustatyta tvarka iš anksto pranešusi bet kada tikrinti Tarybos, Vyriausiojo skautininko, bet kurio LS padalinio ar LS įstaigos ūkinę-finansinę veiklą;
6.4. dalyvauti Tarybos, LS pirmijos bei LS padalinių vadovų posėdžiuose;
6.5. pavesti atlikti tikrinimą raštu įgaliotiems asmenims. Tokiu atveju Komisija tvirtina savo įgaliotinio ar įgaliotinių tikrinimo aktus;
6.6. inicijuoti neeilinio Tarybos posėdžio sušaukimą;
6.7. nustačiusi, kad Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių ar LS įstaigų sprendimai yra neteisėti ar nepagrįsti, sustabdyti šių sprendimų vykdymą;
6.8. turi kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, LS įstatams, Suvažiavimo sprendimams ir šiems Nuostatams.
7. Nuostatų 6.1 bei 6.2 punktuose nurodyta informacija ir/ar paaiškinimai Komisijai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų.
8. Komisijos nariai privalo:
8.1. vykdydami funkcijas, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, LS įstatų, Suvažiavimo sprendimų ir šių Nuostatų;
8.2. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri tampa žinoma, būnant Komisijos nariu;
8.3. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo atlikti Komisijos nario pareigas.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
9.1. bent kartą per metus tikrinti Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę – finansinę veiklą ir teikti Suvažiavimui ataskaitą;
9.2. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki numatomo Tarybos, Vyriausiojo skautininko, bet kurio LS padalinio ar LS įstaigos ūkinės – finansinės veiklos patikrinimo, informuoti apie tai tikrinamojo organo, padalinio ar įstaigos vadovą, perspėdama, kokie dokumentai patikrinimo metu turi būti pristatyti Komisijai;
9.3. ne ilgiau kaip per 3 savaites išnagrinėti Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka jai perduotus prašymus ir/ar paklausimus.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Sprendimus Komisija priima posėdžių metu. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.
11. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Komisija.
12. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
13. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, siūlymai, Komisijos narių atskirosios nuomonės.
14. Tikrinimo metu turi dalyvauti ir tikrinamojo organo, padalinio ar įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kiekvieno tikrinimo metu surašomas aktas, kurį pasirašo ir tikrinamojo vieneto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, galintis pridėti savo paaiškinimus.
15. Tikrinimo aktai su Komisijos protokolais pateikiami tikrinto objekto vadovams, Vyriausiajam skautininkui ir Tarybos pirmininkui. Jei Komisijos pateiktiems siūlymams reikalingi Tarybos nutarimai, jie svarstomi artimiausiame posėdyje.
16. Prašymai ar paklausimai Komisijai siunčiami LS buveinės adresu. Vyriausiasis skautininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti Komisiją apie prašymo ar paklausimo gavimą.
17. Kadencijos pabaigoje Komisija parengia veiklos ataskaitą, kuri yra pristatoma tvirtinti Suvažiavimui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. LS kontrolės komisijos nuostatai įsigalioja nuo 2012 02 25.
19. Įsigaliojus Kontrolės komisijos nuostatams netenka galios LS 2006 02 25 kontrolės komisijos nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų