Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ĮŽODŽIO DAVIMO NUOSTATAI

Kaunas, 2002 m. vasario mėn. 02 d., Nr. LS-N-05

I. BENDROJI DALIS

1. Įžodis duodamas skautų stovyklose, renginiuose ar šventėse.
2. Jis duodamas prieš Lietuvos valstybinę, o jos neturint, prieš skautų (organizacijos, krašto arba tunto) vėliavą.
3. Skautų įžodis nėra priesaika ir jis neįpareigoja, kaip priesaika. Tai yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas stengtis įvykdyti įžodyje nusakomus tikslus gyvenime.
4. Įžodis įpareigoja stengtis tapti geru žmogumi, mylėti Dievą, Tėvynę, padėti artimui. Jis įpareigoja nuolat tobulėti. Bręsti protu, stiprėti kūnu.
5. Teisę duoti įžodį turi kandidatas, išbuvęs nustatytą laiką kandidatu, išlaikęs reikiamą patyrimo laipsnį, esantis reikiamo amžiaus, turintis draugininko leidimą.
6. Kiekvienas kandidatas įžodį duoda individualiai.
7. Įžodį priima draugininkas, turintis ne žemesnį kaip paskautininko laipsnį. Draugininkui neturint atitinkamo laipsnio, kviečiamas skautininkas iš kito vieneto.

II. BENDRA ĮŽODŽIO DAVIMO EIGA

8. Skautai įžodžio davimo šventėje dalyvauja tvarkinga uniforma.
9. Įžodį priima skautininkas.
10. Skautai skiltimis išsirikiuoja ratu apie vėliavą. Prieš vėliavą turi likti laisva aikštelė.
11. Įžodžio davimo šventės vedėjas komanduoja:
-"Pasiruošę duoti įžodį, ženkite į priekį! " Čia perskaitomas įsakymas, leidžiantis duoti įžodį. Įsakymas turi turėti numerį, datą ir draugininko arba tuntininko parašą. Įsakyme turi būti nurodyta: vardas, pavardė, gimimo data, draugovė, skiltis.
12. Komanduojama:
-"Broli (sese) [nurodomas vardas] įžodį duot!" Duodantysis įžodį prieina prie vėliavos.
13. Komanda: "Įžodį gerbt !" Visi skautai įžodį pagerbia didžiuoju saliutu, svečiai įžodį pagerbia atsistojimu. Pasakęs įžodžio tekstą, skautas priklaupia ant vieno kelio ir pabučiuoja vėliavą.
14. Seka komanda:
-"Pagerbta!" Davusiąjam įžodį skautininkas užriša kaklaraištį ir pasveikina. Naujas kaklaraištis niekada nerišamas ant seno. Senasis kaklaraištis nurišamas. Garbingas svečias arba vyriausias skautas užriša "Tėvynės Meilės" mazgelį ant kaklaraiščio kairiojo kampo. "Gerojo darbelio" mazgelį užriša draugininkas ant kaklaraiščio dešiniojo kampo. Gali užrišti ir kas nors iš vyresniųjų skautų. Po viso to skautas, davęs įžodį, grįžta į savo vietą.
15. Tokia pat seka įžodį duoda kitas kandidatas.
16. Kai visi įsakyme paskelbti jau davę įžodį, jie sveikinami, pagal vieneto tradicijas priimami į vienetą.

III. JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ĮŽODIS

17. Jaunesniųjų skautų įžodžio tekstas:
"Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų priesakus ir kasdien padaryti gerą darbelį".
18. Jaunesniųjų skautų įžodis duodamas nuo 6 metų amžiaus.
19. Kandidatas turi būti išlaikęs kandidato į jaunesniuosius skautus programą.
20. Patartina įžodį duoti gamtoje arba vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu.
21. Įžodis duodamas dalyvaujant visai draugovei, pakviečiant tėvus, globėjus. Aplinka turi būti draugiška, maloni, tokia, kad duodantysis įžodį pajustų tikrai ateinąs į skautišką šeimą. Nerekomenduotini per dideli susibūrimai, kurie blaškytų, neleistų susikoncentruoti įžodžiui.
22. Įžodžio davimo vietoje, netoli vėliavos, sukuriamas mažas lauželis. Patalpoje uždegamos žvakės.
23. Draugininkas komanduoja duodantiems įžodį išeiti į priekį. Jaunesnieji skautai, pasiruošę duoti įžodį, sustoja prieš draugininką, o šalia jų, kairėje pusėje, sustoja skiltininkai. Draugininkas prieina prie kiekvieno kandidato ir klausia:
-"Ar nori būti jaunesniuoju skautu, ar žinai skautų priesakus?" Atsako: -"Taip, broli (sese) draugininke, aš noriu tapti jaunesniuoju skautu ir žinau skautų priesakus."
23. Toliau seka bendra įžodžio davimo eiga.
24. Po įžodžio davimo pagal vieneto tradicijas priimamas į vienetą. Tradicijos turi būti tokios, kad davęs įžodį skautas pasijustų mieloje brolių ir sesių šeimoje.

IV. SKAUTŲ ĮŽODIS

25. Skautų įžodžio tekstas:
"Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų (-čių) priesakus."
26. Skauto įžodis duodamas nuo 10 metų amžiaus.
27. Kandidatas turi būti išlaikęs kandidato į skautus patyrimo laipsnį.
28. Patartina įžodį duoti gamtoje, vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu, prie laužo.
29. Įžodis duodamas dalyvaujant visai draugovei, pakviečiant tėvus, globėjus, kitus svečius. Aplinka turi būti iškilminga, pažyminti įvykio svarbą duodančiajam įžodį.
30. Prieš įžodžio davimą jaukioje vietoje draugininkas su vyresniaisiais skautais atlieka kvotą, t.y. pasikalba su kandidatu, pateikia jam klausimų, susijusių su skautavimu.
31. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga.
32. Po įžodžio - programa pagal priimtas draugovės tradicijas.

V. SUAUGUSIO SKAUTYBĖJE ĮŽODIS

33. Suaugusio skautybėje įžodžio tekstas:
“Brangindamas (-a) savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui ir visomis jėgomis dirbti skautijos gerovei.“
34. Suaugusio skautybėje įžodis duodamas krašto arba tunto vadovų iškilmingoje sueigoje.
35. Suaugusio skautybėje įžodis yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas stengtis vykdyti prisiimtas pareigas.
36. Suaugusio skautybėje įžodį turi teisę duoti asmuo, ne jaunesnis 18 metų, kuris nėra davęs skautininko įžodžio, rekomendavus vieneto vadovui ir pritarus tunto, krašto vadovų sueigai arba LS vadovybei.
37. Pasižadėjusiam užrišamas pilkos spalvos kaklaraištis.
38. Garbingas svečias arba vyriausias skautas užriša Tėvynės meilės mazgelį ant kairiojo kaklaraiščio kampo. Gerųjų darbų mazgą, ant dešiniojo kaklaraiščio kampo, užriša krašto seniūnas, tuntininkas arba kitas laipsniu vyresnis vieneto vadovas.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų