Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS GARBĖS ŽENKLŲ NUOSTATAI

Kaunas, 2013 m. gegužės mėn. 12 d., Nr. LS-N-04-01

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LS vadovybė apdovanoja asmenis LS garbės ženklais už pažymėtinai gerą skautiškų darbų atlikimą ir nuopelnus LS.
2. Apdovanojimas garbės ženklu yra apdovanojamo asmens nuopelnų pripažinimas ir padėka už atliktus darbus LS.
3. LS garbės ženklus steigia, keičia ir panaikina LS Taryba.
4. LS garbės ženklai yra šie:
4.1. Ordinas Už Nuopelnus;
4.2. Inkaro ordinas;
4.3. Lelijos ordinas;
4.4. Padėkos ordinas;
4.5. Geležinio Vilko ordinas;
4.6. Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.
5. LS ordinu Už Nuopelnus apdovanoja vyriausias skautininkas, kitais LS garbės ženklais apdovanoja LS Taryba.
6. LS nariai gali būti apdovanojami visais LS garbės ženklais. Asmenys, kurie nėra LS nariai, gali būti apdovanojami: Už Nuopelnus ordinu, Padėkos ordinu ir Inkaro ordinu.
7. Garbės ženklas teikiamas asmeniškai. Jei nominantas negalėjo atsiimti apdovanojimo – Taryba arba vyriausiasis skautininkas randa kitą progą (iškilmingo skautiško renginio, stovyklos ar kt.) – įteikti ženklą. Jeigu apdovanojamasis miršta nespėjęs gauti LS garbės ženklo – garbės ženklas įteikiamas jo artimiesiems.
8. Asmuo gali nustoti LS garbės ženklo ir teisės juos nešioti:
8.1. pats jų atsisakęs;
8.2. LS Tarybos sprendimu, Etikos komisijai pasiūlius.

II. PRISTATYMAI IR APDOVANOJIMAI

9. LS nariai apdovanojami LS garbės ženklais ypatingais atvejais. Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi išgelbėjus gyvybę.
10. Apdovanojimui LS garbės ženklais pristato:
10.1. draugininkas - savo draugovės narius;
10.2. tuntininkas - savo tunto, vadijos narius;
10.3. krašto seniūnas - draugininkus, tuntininkus, krašto vadijos narius;
10.4. Vyriausias skautininkas - krašto seniūnus, Pirmijos narius;
10.5. Tarybos pirmininkas - Tarybos narius, kontrolės komisijos narius, Lietuvai, lietuvių tautai ar LS nusipelnusius asmenis.
11. Apie įvykusius apdovanojimus skelbiama informaciniuose biuleteniuose, skautiškoje spaudoje.

III. GARBĖS ŽENKLŲ DĖVĖJIMAS

12. Garbės ženklai dėvimi kairėje krūtinės pusėje, aukščiau metinių žvaigždučių, vyresniškumo eile iš dešinės į kairę, t.y. pats žemiausias kairėje. Geležinio Vilko ordinas - ant juostos po kaklu.
13. Kitų organizacijų garbės ženklai dėvimi LS garbės ženklų kairėje. Dalyvaujant kitos skautų organizacijos iškilmėse, jos garbės ženklai dėvimi savo garbės ženklų dešinėje.
14. Garbės ženklai dėvimi šiais atvejais:
14.1. Tautos ir skautų švenčių dienomis;
14.2. iškilmingose sueigose ir kitose skautų iškilmėse;
14.3. atskirais atvejais, įsakius tuntininkui ar aukštesnes pareigas užimančiam vadovui.
15. Garbės ženklų juosteles galima dėvėti prie skautiškų uniformų.
16. LS garbės ženklus galima dėvėti ir ant civilių tamsių drabužių.

IV. GARBĖS ŽENKLAI

UŽ NUOPELNUS ORDINAS

17. Ordinu Už Nuopelnus gali būti apdovanojamas vyr. skiltininkas, vyr. valtininkas, paskautininkas, skautininkas ir rėmėjas už nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
17.1. yra LS narys 4 metus;
17.2. sumaniai vadovavo draugovei ar laivui, ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau, kaip 2 metus;
17.3. dalyvavo su savo vadovaujamu vienetu, ėjo tolygias ar aukštesnes pareigas dvejose skautų stovyklose ir tas pareigas atliko pavyzdingai;
17.4. jis ir jo vadovaujamas vienetas pavyzdingai atliktu darbu pasitarnavo LS.
18. Paskautininkui ir skautininkui netaikomas 17.1. reikalavimas.
19. Rėmėjas apdovanojamas ordinu Už Nuopelnus, jei nuoširdžiu rūpestingumu ir darbu, moraline ir materialine parama žymiai pagerino veikimo sąlygas tuntui, draugovei, laivui, kitam tolygiam ar aukštesniam padaliniui.

INKARO ORDINAS

20. Inkaro ordinu gali būti apdovanojamas paskautininkas, skautininkas ar jūrų skautų rėmėjas už ypatingus nuopelnus jūriniam skautavimui.
20.1. apdovanojamieji, išskyrus rėmėjus, turi būti aktyvūs LS nariai ne mažiau, kaip 5 metai;
20.2. sumaniai bei pavyzdingai ėję vadovaujančiojo pareigas ne trumpiau trejų metų.

LELIJOS ORDINAS

21. Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininkas už didelius nuopelnus LS žemiau nurodytomis sąlygomis:
21.1. sumaniai vadovavo tuntui ar aukštesniam padaliniui arba ėjo kitas tolygias pareigas ne trumpiau, kaip 3 metai;
21.2. būdamas skautininku 10 metų, sumaniai ir nuoširdžiai dirbo vadovavimo darbą LS;
21.3. yra apdovanotas ordinu Už Nuopelnus.

PADĖKOS ORDINAS

22. Padėkos ordinu gali būti apdovanotas už ypatingus nuopelnus skautininkas, vyr. skautininkas, jei:
22.1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;
22.2. sumaniai dirbo vadovavimo darbą bet kurio laipsnio skautininku ne trumpiau kaip 15 metų ir žymiai prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros tobulinimo.
23. Rėmėjai ir LS nariai apdovanojami Padėkos ordinu, jei rūpestingu darbu, moraline ar materialine parama žymiai palengvino veikimo sąlygas LS.

GELEŽINIO VILKO ORDINAS

24. Geležinio Vilko ordinu gali būti apdovanojamas vyr. skautininkas už nepaprastus nuopelnus LS, jei:
24.1. yra apdovanotas Lelijos ar Padėkos ordinu;
24.2. sumaniai vadovavo kraštui ar ėjo aukštesnes pareigas ne trumpiau, kaip 3 metai.

GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIUS

25. LS narys, išgelbėjęs gyvybę kitam žmogui, yra apdovanojamas Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi.
26. Žuvus LS nariui gelbstint gyvybę kitam žmogui Gyvybės Gelbėjimo Kryžius įteikiamas žuvusiojo artimiesiems.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. LS garbės ženklų nuostatai įsigalioja nuo 2013 05 12.
28. Įsigaliojus LS garbės ženklų nuostatams netenka galios LS 1997 04 13 garbės ženklų nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų