Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ATSTOVŲ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE NUOSTATAI

Astravo sala, 2008 m. liepos mėn. 15 d., Nr. LS-N-01-01

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) atstovų tarptautiniuose renginiuose atranką organizuoja LS užsienio ryšių skyrius.
2. Organizuodamas LS atstovų tarptautiniuose renginiuose atranką Užsienio ryšių skyrius vadovaujasi:
2.1. LS Įstatais;
2.2. LS struktūriniais nuostatais;
2.3. Šiais nuostatais;
2.4. LS tarybos (toliau – Taryba) ir LS pirmijos (toliau – Pirmija) priimtais sprendimais ir nutarimais.

II. LS ATSTOVAVIMO TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE POBŪDIS

3. Tarptautiniai renginiai yra skirstomi į:
3.1. reprezentacinius renginius;
3.2. pramoginius renginius;
3.3. kvalifikacijos kėlimo renginius;
3.4. kitus, su LS veikla susijusius, renginius.
4. Tarptautinių renginių, kuriuose bus dalyvaujama, sąrašą tvirtina Taryba.
4.1. Siūlymą dėl tarptautinių renginių paruošia Užsienio reikalų skyrius.

III. ATRANKA DALYVAUTI REPREZENTACINIUOSE TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

5. Reprezentaciniai renginiai – konferencijos, sąskrydžiai, simpoziumai ir kiti renginiai, į kuriuos LS nariai važiuoja atstovauti LS interesams.
6. Grįžę iš renginio delegatai pateikia raštišką ataskaitą (pagal Pirmijos ir Tarybos pageidavimą) Pirmijai ir Tarybai. Raštiškos ataskaitos forma PRIEDAS NR.1.

IV. ATRANKA DALYVAUTI PRAMOGINIUOSE TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

8. Pramoginiai renginiai – tarptautinės ir kitų šalių skautų organizacijų stovyklos, susitikimai, pažintiniai ir kiti renginiai.
9. Gavus kvietimą dalyvauti renginyje, LS užsienio ryšių skyrius organizuoja konkursą, kurio metu yra atrenkami dalyviai.
10. Konkurso etapai:
10.1. konkurso paskelbimas – informacija patalpinama organizacijos interneto svetainėje, pagal poreikį telefonu perduodama kraštų seniūnams;
10.2. dalyvaudami bet kokiame skelbiamame konkurse kandidatai turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus, pateikti reikiamus dokumentus;
10.3. kandidatus vertina ir dalyvius atrenka delegacijos vadovas ir LS užsienio ryšių skyriaus atstovas. Delegacijos sudėčiai įsakymu turi pritarti Vyr. Skautininkas. Įsakymą vizuoja Tarybos pirmininkas.
11. Grįžus iš renginio, delegacijos vadovas pateikia raštišką ataskaitą Pirmijai ir organizacijos interneto svetainėje patalpina informaciją su vaizdine medžiaga. Raštiškos ataskaitos forma PRIEDAS NR.1.

V. ATRANKA DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

12. Kvalifikacijos kėlimo renginiai – tai seminarai, mokymai, kursai ir kiti tokio pobūdžio renginiai.
13. Kandidatus Pirmijai siūlo skyriaus, kurio veikla susijusi su organizuojamo renginio programa, vedėjas. LS nariai, norintys dalyvauti tarptautiniame kvalifikacijos kėlimo renginyje, pateikia užpildytą paraiškos dalyvauti renginyje formą (prašymą) Užsienio ryšių skyriaus vedėjui.
14. Dalyvius į šiuos renginius atrenka Pirmija pagal organizacijos poreikius. Priėmus sprendimą Pirmijoje, Vyr. Skautininkas jį tvirtina įsakymu, kurį vizuoja Tarybos pirmininkas.
15. Grižus iš renginio, delegatas pateikia raštišką ataskaitą Pirmijai ir įgytas žinias pritaiko savo skyriaus veikloje. Raštiškos ataskaitos forma PRIEDAS NR.1.

VI. KITI RENGINIAI

16. Atrankos į kitus tarptautinius renginius pobūdį nusprendžia LS užsienio ryšių skyrius, atsižvelgdamas į renginio specifiką.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOTATOS

17. Įsigaliojus šiems nuostatams, netenka galios Konkursų išvykimui į užsienio šalis nuostatai, patvirtinti Tarybos

PRIEDAS NR.1

Tarptautinio renginio LS delegato ataskaita

Vardas, pavardė, pareigos organizacijoje
Renginio pavadinimas
Renginio data ir vieta

Pagrindinės renginio išvados, kurios, jūsų nuomone, turi [ės] įtakos organizacijai, atsižvelgiant į Lietuvos skautijos prioritetus
Pagrindiniai renginio aspektai, kuriais norite pasidalinti
Jūsų įgytos žinios/ko išmokote renginio metu?
Ką norėtumėte pakeisti renginyje, kad jis taptu sėkmingesnis ateityje?
Pateikta informacija yra teisinga:
Vardas, pavardė, parašas

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų