Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ĮSTATAI

Kaunas, 2015 m. vasario mėn. 21 d., Nr. LS-I-06

TURINYS

1. Įvadas
2. Skautų judėjimas
3. Lietuvos skautija
4. Misija ir tikslas
5. Principai
6. Teisės ir atsakomybė
7. Turtas ir lėšos
8. Priėmimo į LS ir išstojimo iš jos sąlygos ir tvarka. Narystė
9. Struktūra
10. Organai
11. Suvažiavimas
12. Taryba
13. Vyriausiasis skautininkas
14. Kontrolės komisija
15. Etikos komisija
16. Dvasios vadovai
17. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
18. Įstatų keitimas ir papildymas
19. Pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

1. ĮVADAS

Skautų judėjimą įkūrė Robertas Baden-Povelis (Robert Baden-Powell) Didžiojoje Britanijoje 1907 metais.
Lietuvoje skautų judėjimas prasidėjo 1918 m. spalio 1 d., skautininkui Petrui Jurgėlai-Jurgelevičiui įkūrus pirmąjį skautų vienetą Vilniuje.
1922 m. skautų vadų suvažiavimas sujungia skautų judėjimą į Lietuvos skautų asociaciją. Įkuriamas vykdomasis organas – Lietuvos skautų štabas.
1923 m. Lietuvos skautų štabe įsteigiamas Skaučių skyrius.
1924 m. Lietuvos skautų asociacija įregistruojama Pasaulio skautų judėjimo organizacijoje (WOSM).
1925 m. Lietuvos skautų asociacija pakeičia pavadinimą – tampa Lietuvos skautų brolija.
1928 m. Lietuvos skaučių skyrius tampa Pasaulio mergaičių skaučių organizacijos (WAGGGS) nariu, taip pat yra vienas iš šios organizacijos steigėjų.
1930 m. išleidžiamas Lietuvos skautų įstatymas, organizacija pavadinama Lietuvos skautų sąjunga.
1933 m. Lietuvos skautus aplanko skautijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Povelis iš Gilvelio.
1935 m. išleidžiamas naujas LSS statutas, pagal kurį organizacijoje įsteigiamos skautų brolijos ir skaučių seserijos šakos.
1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Lietuvos skautų sąjungos veikla šalyje nutraukiama ir tęsiama išeivijoje.
1989 m. balandžio 29 d. įvyksta Atkuriamasis Lietuvos skautų suvažiavimas, kuriuo atkuriama skautų veikla Lietuvoje.
1995 m. kovo 25 d. įkuriama Lietuvos skautija.
1997 m. liepos 25 d. atkuriama Lietuvos skautų narystė Pasauliniame skautų judėjime – Lietuvos skautija tampa Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) nare.

2. SKAUTŲ JUDĖJIMAS

2.1. Apibūdinimas
Skautų judėjimas yra savanoriškas nepolitinis jaunų žmonių ugdymo judėjimas, atviras visiems, nesvarbu, kokia kilmė, rasė, religija ar lytis, atitinkantis įkūrėjo nustatytą tikslą, principus ir metodus, išdėstytus žemiau.
2.2. Skautybės misija
Prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo per vertybių sistemą, pagrįstą skautų įžodžiu ir priesakais, padėti kurti geresnį pasaulį, kuriame žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį visuomenėje.
2.3. Tikslas
Ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, kaip atsakingų piliečių, kaip vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, visapusiškos fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.
2.4. Principai
Skautų judėjimas pagrįstas tokiais principais:
Pareiga Dievui
• Ištikimybė praktikuojamai religijai, atsidavimas dvasiniams principams bei pareigoms.
Pareiga kitiems
• Ištikimybė savo šaliai, skatinant vietinės, nacionalinės ir tarptautinės taikos supratimą ir bendradarbiavimą.
• Dalyvavimas bendruomenės vystymesi, pripažįstant ir gerbiant kito žmogaus orumą ir natūralaus pasaulio vientisumą.
Pareiga sau
• Saviauklos ugdymas.
2.5. Ugdymo metodai
Skautavimo metodas yra progresyvi ugdymo sistema, veikianti per:
1) įžodį ir priesakus;
2) mokymąsi veikiant;
3) mažų grupių narystę (pvz., skiltis), kai, padedant suaugusiems, skatinami progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, bendradarbiauti, ugdomas charakteris ir kompetencija, įgyjama pasitikėjimo savimi, atrandama gabumų;
4) įvairių veiklos sričių patyrimo programas, pagrįstas dalyvių interesais (įskaitant žaidimus, naudingus įgūdžius ir tarnavimą bendruomenei);
5) gyvenimą gamtoje.

3. LIETUVOS SKAUTIJA

3.1. Lietuvos skautija (toliau – LS) yra Lietuvos visuomeninė savanoriška nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir ugdymo metodus, atvira visiems asmenims, nesvarbu, kokia jų lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros. LS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
3.2. LS teisinė forma – asociacija su visomis jos teisėmis ir pareigomis, turinti savo antspaudus ir sąskaitas banke. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos skautija.
3.3. LS veiklos laikotarpis neribotas.
3.4. LS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
3.5. LS veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
3.6. Dokumentų ir kitos informacijos apie LS veiklą pateikimo nariams tvarką Taryba tvirtina atskirais nuostatais.
3.7. LS veiklos pranešimai skelbiami LS internetinėje svetainėje www.skautai.lt.
3.8. Kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši LS pranešimai skelbiami nacionaliniame dienraštyje, kuris nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

4. MISIJA IR TIKSLAS

4.1. Lietuvos skautijos misija – kurti sąlygas nariams ugdytis per skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.
4.2. LS tikslas - ugdyti jos narius dorus, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus žmones ir savo tėvynei ir pasaulio bendruomenei naudingus piliečius.
4.3. LS uždaviniai:
1) parengti atsakingą ir kūrybingą nepriklausomos Lietuvos jaunąją kartą,
2) supažindinti Lietuvos visuomenę su pažangiais jaunimo auklėjimo būdais,
3) užimti jaunimo laisvalaikį,
4) siekti visų jaunimo lavinimo organizacijų bendradarbiavimo,
5) parodyti pavyzdį, kaip galima gyventi pagal religines dorovės normas,
6) įtraukti į visuomeninę veiklą kuo daugiau Lietuvos piliečių.
4.4. LS veiklos rūšys:
1) švietimas (85),
2) kitas mokymas (85.50);
3) kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);
4) švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
5) kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
6) knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);
7) kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

5. PRINCIPAI

5.1. LS veikla remiasi principais, išreikštais šūkiu: „Dievui, Tėvynei ir artimui“ bei pareiga tobulinti save.
5.2. Kiekvienas LS narys privalo laikytis skautų (skaučių) priesakų.
5.3. Skautų priesakai:
1) skautas tiesus ir laikosi savo žodžio,
2) skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei,
3) skautas naudingas ir padeda artimui,
4) skautas - draugas savo artimui ir brolis kitam skautui,
5) skautas mandagus ir riteriškas,
6) skautas - gamtos draugas,
7) skautas klusnus savo tėvams ir vyresnybei,
8) skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties,
9) skautas taupus,
10) skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.
5.4. Skaučių priesakai:
1) skautė tiesi ir laikosi savo žodžio,
2) skautė ištikima Dievui ir Tėvynei,
3) skautė naudinga ir padeda artimui,
4) skautė - draugė savo artimui ir sesė kitai skautei,
5) skautė mandagi ir kukli,
6) skautė - gamtos draugė,
7) skautė klusni savo tėvams ir vyresnybei,
8) skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties,
9) skautė taupi,
10) skautė blaivi ir skaisti savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.
5.5. Geležinis skautų (-čių) priesakas
Skautas (-ė) sąžiningai atlieka visas savo pareigas.
5.6. Bendruose skautiškuose renginiuose vartojama valstybinė lietuvių kalba.

6. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. LS turi teisę:
1) skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LS tikslą bei uždavinius,
2) steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba,
3) organizuoti stovyklas, šventes, žygius, masinius žaidimus bei kitus masinius renginius, vykdyti poilsio organizavimo, kultūrinę ir sportinę veiklą,
4) pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti bei juo disponuoti,
5) samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai,
6) gauti lėšų ar kitokio turto iš Pasaulinės skautų organizacijos, kitų organizacijų, fondų ir asmenų,
7) gauti paramą, teikti labdarą ir paramą,
8) steigti ribotos atsakomybės juridinius asmenis, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus,
9) steigti fondus,
10) įstatymų numatyta tvarka užsiimti ir kitokia įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
6.2. LS ir jos atskiri padaliniai atsako už savo prievoles ir padarytą žalą visu LS priklausančiu turtu. LS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LS prievoles. LS, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, atsako savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

7. TURTAS IR LĖŠOS

7.1. LS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir įgytas už LS priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu gautas turtas.
7.2. LS lėšos:
1) narių mokesčiai,
2) fizinių asmenų, paramos organizacijų bei fondų dovanotos, paaukotos lėšos,
3) nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos, paaukotos lėšos,
4) kitos teisėtos pajamos.
7.3. LS vardu gaunamos lėšos gali būti priimtos tik Vyriausiajam skautininkui sutikus.
7.4. Likvidavus LS vienetą, visas jo turtas pereina LS kraštui, kuriame buvo vienetas.
7.5. LS turtas ir lėšos gali būti naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos LS nariams.

8. PRIĖMIMO Į LS IR IŠSTOJIMO IŠ JOS SĄLYGOS IR TVARKA. NARYSTĖ

8.1. LS atvira visiems asmenims, nesvarbu, koks jų amžius, lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros. LS nariais gali būti vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji, siekiantys skautybės idealų ir sutinkantys su LS reikalavimais.
8.2. Asmuo, padavęs LS padalinio vadovui raštišką prašymą priimti į LS ir gavęs jo patvirtinimą bei sumokėjęs stojamąjį mokestį, tampa LS nariu. Jei paduodantysis prašymą neturi 18 metų, būtinas raštiškas tėvų arba globėjų sutikimas dalyvauti LS veikloje. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti LS nariu pateikia jų tėvai arba globėjai.
8.3. Narystė LS pratęsiama kasmet sumokant nario mokestį. Nario mokesčio dydis nustatomas nario mokesčio nuostatuose, kuriuos tvirtina Taryba.
8.4. Išlaikęs atitinkamą kandidato programą, narys duoda vieną iš šių įžodžių:
1) jaunesniojo skauto;
2) skauto;
3) patyrusio skauto;
4) vyresniojo skauto;
5) suaugusio skautybėje;
6) skautininko.
8.5. Tautinių mažumų skautiškuose vienetuose įžodį leidžiama duoti tautinės mažumos kalba.
8.6. Narys gali bet kada išstoti iš LS, paduodamas prašymą LS padalinio vadovui. Tokiu atveju stojamasis įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip LS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
8.7. Narys už grubius šių įstatų bei skautiškosios etikos pažeidimus tunto ar krašto vadovų sueigos sprendimu gali būti pašalintas iš LS. Šis sprendimas gali būti apskųstas atitinkamai krašto vadovų sueigai arba Tarybai per 2 mėnesius.
8.8. LS padalinio vadovas gali būti pašalintas iš LS tik Tarybos sprendimu.
8.9. Išstojęs arba pašalintas iš LS asmuo per mėnesį privalo grąžinti LS ar jos padalinio vardu turėtą turtą.
8.10. Pagal funkcijas LS nariai skirstomi į skautus (nuo 6 iki 29 metų) ir skautų vadovus, atliekančius auklėjimo arba vadovavimo funkcijas vietiniu, krašto ar nacionaliniu lygiu bei davusius suaugusio skautybėje ar skautininko įžodį.
8.11. Pagal amžių ir patyrimą skautai skirstomi į:
1) jaunesniuosius skautus ir jaunesniąsias skautes (6-10 metų),
2) skautus ir skautes (10-14 metų),
3) patyrusius skautus ir patyrusias skautes (14-18 metų),
4) vyresniuosius skautus ir vyresniąsias skautes (18-29 metai).
Šis suskirstymas nariams palieka tas pačias teises ir pareigas.
8.12. LS nariai turi teisę dalyvauti LS veikloje, naudotis jos teikiamomis paslaugomis, nešioti uniformas, naudoti ženklus ir kitą atributiką, susipažinti su LS dokumentais ir gauti visą LS turimą informaciją apie jos veiklą. LS padalinių vadovai gali rinkti ir būti renkami į LS vadovybę.
8.13. Narių pareigos:
1) laikytis skautų priesakų, šūkio ir įžodžio reikalavimų, šių Įstatų;
2) tobulėti pačiam ir tobulinti kitus LS narius,
3) mokėti nario mokestį.
8.14. Garbės nario vardą suteikia Taryba Garbės narių nuostatų, kuriuos tvirtina Taryba, numatyta tvarka.

9. STRUKTŪRA

9.1. LS padaliniai:
1) konferencijos,
2) kraštai,
3) tuntai,
4) draugovės (laivai),
5) kiti jiems lygiaverčiai vienetai, apibrėžti Tarybos patvirtintuose nuostatuose.
9.2. Skiltis (valtis) yra mažiausias LS skautiškas vienetas, iš kurio sudaromi LS padaliniai.
9.3. LS padalinių vadovais nuostatų nustatyta tvarka gali būti tvirtinami LS nariai, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir turintys ne mažesnę kaip 1 metų skautiškos veiklos patirtį.
9.4. Teritoriškai LS skiriama į Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus kraštus.
9.5. LS padalinių teisinį statusą nustato Tarybos tvirtinami Struktūriniai nuostatai.
9.6. Tarybos sprendimu padaliniams gali būti suteiktas filialo statusas.

10. ORGANAI

10.1. LS organai:
1) LS suvažiavimas (Suvažiavimas),
2) LS taryba (Taryba),
3) Vyriausiasis skautininkas,
4) LS kontrolės komisija (Kontrolės komisija),
5) LS etikos komisija (Etikos komisija).
10.2. Kolegialių organų posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė jų narių. Kolegialių organų sprendimai priimami balsuojant. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat – prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia kolegialaus organo pirmininko balsas. Jei kolegialaus organo pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Šių įstatų arba nuostatų numatytais atvejais sprendimams priimti būtina kvalifikuota dauguma.

11. SUVAŽIAVIMAS

11.1. Svarbiausiems LS klausimams spręsti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos vyksta Suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
11.2. Suvažiavimus šaukia Taryba. Priėmus sprendimą organizuoti Suvažiavimą, Taryba ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Suvažiavimo dienos praneša kiekvienam balso teisę turinčiam nariui elektroniniu paštu.
11.3. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas, jei to reikalauja 1/3 visų Suvažiavime balso teisę turinčių LS narių ar 1/2 Tarybos narių. Pareikalavus Suvažiavimą privaloma sušaukti per 2 mėnesius.
11.4. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai.
11.5. Suvažiavimo kompetencija:
1) keičia LS įstatus;
2) keičia LS buveinę;
3) tvirtina LS strategiją;
4) renka ir atšaukia Tarybos narius;
5) renka ir atšaukia Kontrolės komisijos narius, tvirtina Kontrolės komisijos nuostatus;
6) renka ir atšaukia Etikos komisijos narius, tvirtina Etikos komisijos nuostatus;
7) nustato LS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
8) tvirtina praėjusių finansinių metų LS veiklos ataskaitą, kuri yra vieša ir turi būti prieinama kiekvienam norinčiam su ja susipažinti asmeniui;
9) priima sprendimą dėl LS pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
10) sprendžia kitus LS reikalus.
11.6. 11.5 punkto 1 bei 9 papunkčiuose nurodyti sprendimai gali būti priimti, jei už juos balsuoja 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų.
11.7. Už 11.5 punkto 8 papunktyje nurodytos ataskaitos rengimą atsakingas ir ją Suvažiavimui pristato Vyriausiasis skautininkas. LS veiklos ataskaitoje turi būti:
1) informacija apie LS veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose numatytus veiklos tikslus bei Suvažiavimo tvirtinamą LS strategiją;
2) LS narių skaičius finansinių metų pabaigoje, jų pokytis palyginti su praėjusiais metais;
3) LS metinė finansinė atskaitomybė;
4) samdomų LS darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
5) Tarybos išvada apie ataskaitą;
6) kita svarbi informacija apie LS veiklą.
11.8. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 turinčių balso teisę narių. Suvažiavimo sprendimas, išskyrus nurodytus 11.6 ir 11.9 punktuose, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Balsuojant susilaikę asmenys neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.
11.9. Renkant Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų narius, išrinktais laikomi asmenys, gavę daugiausia balsavusiųjų balsų.
11.10. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, per 2 mėnesius turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek balso teisę turinčių asmenų jame dalyvauja.

12. TARYBA

12.1. Taryba yra kolegialus LS valdymo organas.
12.2. Tarybą sudaro 16 Suvažiavime išrinktų narių. Tarybos nariais gali būti renkami asmenys, turintys ne žemesnį nei paskautininko laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais išrenkant 8 naujus Tarybos narius ir rotacijos principu pakeičiant tuos 8 narius, kurių kadencija jau baigėsi. Tarybos nariai renkami 2 metams.
12.3. Kiekvienais metais Taryba iš savo narių renka Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybos pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.
12.4. Tarybos kompetencija:
1) koordinuoja LS veiklą, rūpinasi jos gerove bei augimu, formuoja LS strategiją;
2) šaukia Suvažiavimus;
3) įgyvendina Suvažiavimo sprendimus;
4) tvirtina visiems LS nariams privalomus atskirų sričių nuostatus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5) prireikus rengia LS įstatų pakeitimų projektus;
6) tvirtina Vyriausiojo skautininko parengtą LS metų veiklos planą bei biudžetą;
7) analizuoja Vyriausiojo skautininko pateiktą LS veiklos ataskaitą ir teikia Vyriausiajam skautininkui privalomą įtraukti į ataskaitą išvadą;
8) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9) priima sprendimą dėl LS filialų ir (ar) atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo;
10) tvirtina Pirmijos narių sąrašą;
11) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių ar kitų LS padalinių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;
12) suteikia skautininkų laipsnius;
13) apdovanoja LS garbės ženklais;
14) skiria LS vienasmenį valdymo organą – vyriausiąjį skautininką;
15) sprendžia kitus LS reikalus, nepriskiriamus Suvažiavimo kompetencijai.
12.5. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius kviečia Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba 1/3 Tarybos narių, Vyriausiojo skautininko ar Kontrolės komisijos reikalavimu. Pareikalavus posėdis turi būti sušauktas per mėnesį. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos posėdžiams.
12.6. Tarybos nariui raštu atsisakius pareigų arba jam tapus Vyriausiuoju skautininku, Taryba gali sustabdyti jo įgaliojimus ir kviesti į jo vietą Suvažiavimo metu neišrinktą kandidatą, gavusį daugiausia Suvažiavime balsavusiųjų balsų.

13. VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS

13.1. Vyriausiasis skautininkas yra LS vienasmenis valdymo organas.
13.2. Vyriausiąjį skautininką skiria Taryba. Vyriausiasis skautininkas negali būti Tarybos narys. Vyriausiuoju skautininku gali būti skiriamas asmuo, turintis aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį. Su Vyriausiuoju skautininku sudaroma darbo arba civilinė sutartis.
13.3. Vyriausiojo skautininko kompetencija:
1) organizuoja LS veiklą;
2) veikia LS vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, atstovauja LS;
3) sudaro sandorius LS vardu. Prieš sudarydamas sandorius, kurių vertė didesnė nei 6 tūkst. eurų, Vyriausiasis skautininkas turi gauti Tarybos pritarimą;
4) įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus ir kitus pavedimus;
5) suderinęs su Taryba, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
6) išduoda įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios apima jo kompetenciją;
7) rengia LS veiklos ataskaitą, teikia ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į ataskaitą Tarybos išvadą, pateikia ją Suvažiavimui,
8) parengia bei Tarybai patvirtinus įgyvendina LS metų veiklos planą bei biudžetą, metų gale Tarybai atsiskaito už jų įgyvendinimą;
9) rūpinasi LS ūkine veikla, parengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti LS metinę finansinę atskaitomybę;
10) tvarko einamuosius LS reikalus, nepriskiriamus Tarybos kompetencijai;
11) atsako už LS narių apskaitą, pranešimą apie esminius įvykius;
12) padeda LS padaliniams spręsti praktines jų veiklos problemas;
13) organizuoja viešos informacijos skelbimą;
14) atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose;
15) atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
16) atlieka kitus jo kompetencijai priskirtus veiksmus.
13.4. Vyriausiojo skautininko veiklą kontroliuoja Taryba. Vyriausiasis skautininkas atsiskaito eiliniuose Tarybos posėdžiuose Tarybai, o pasibaigus finansiniams metams – Suvažiavimui.
13.5. Sandoriai, kuriuos sudarė Vyriausiasis skautininkas pažeisdamas savo kompetenciją, nesukelia prievolių LS.
13.6. LS finansų, ūkio, viešųjų ryšių, užsienio reikalų, raštinės, raštvedybos priežiūros, mokymų, jaunimo programos, suaugusiųjų skautybėje veiklos plėtros bei kitoms funkcijoms įgyvendinti LS samdo etatinius darbuotojus bei priima savanorius – Pirmiją.

14. KONTROLĖS KOMISIJA

14.1. Kontrolės komisija yra kolegialus kontrolės organas. Kontrolės komisija veikia pagal Suvažiavimo patvirtintus nuostatus.
14.2. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys. Kontrolės komisijos kadencija yra 2 metai.
14.3. Kontrolės komisija iš savo narių renka Kontrolės komisijos pirmininką.
14.4. Kontrolės komisija tikrina Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, nagrinėja ginčus tarp LS organų bei aiškina šiuos įstatus ir kitus LS dokumentus.
14.5. Kontrolės komisija bent kartą per metus tikrina Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą bei teikia Suvažiavimui ataskaitą.
14.6. Kontrolės komisija savo nuožiūra ar Vyriausiojo skautininko paprašyta iš anksto pranešusi gali bet kada tikrinti Tarybos, Vyriausiojo skautininko, bet kurio LS padalinio ar LS įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą. Tikrinimo metu turi dalyvauti ir tikrinamojo organo, padalinio ar įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kiekvieno tikrinimo metu surašomas aktas, kurį pasirašo ir tikrinamojo vieneto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, galintis pridėti savo paaiškinimus. Kontrolės komisija gali pavesti atlikti tikrinimą raštu įgaliotiems asmenims. Tokiu atveju Kontrolės komisija dar tvirtina savo įgaliotinio ar įgaliotinių tikrinimo aktus.
14.7. Kontrolės komisija, nustačiusi, kad Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių ar LS įstaigų sprendimai yra neteisėti ar nepagrįsti, gali sustabdyti šių sprendimų vykdymą.

15. ETIKOS KOMISIJA

15.1. Etikos komisiją sudaro trys nariai bei du kandidatai, išrinkti Suvažiavime. Etikos komisijos kadencija yra 2 metai.
15.2. Etikos komisija nagrinėja svarbesnius LS narių nusižengimus principams, tvarkai ar drausmei, vadovaudamasi Suvažiavimo patvirtintais nuostatais.
15.3. Etikos komisija nagrinėjimą gali pradėti pagal Tarybos, Kontrolės komisijos ar Vyriausiojo skautininko reikalavimą. Komisija savo išvadas pateikia Tarybai, kuri priima galutinį sprendimą.
16. Dvasios vadovai

Dvasios vadovai rūpinasi LS narių dvasiniu auklėjimu. Dvasios vadovus skiria kompetentingos bažnytinės vyriausybės (visų reikalingų konfesijų).

17. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

17.1. Asociacija gali steigti filialus bei atstovybes.
17.2. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
17.3. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Tarybos sprendimu.

18. ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

18.1.  LS įstatai keičiami Suvažiavimo sprendimu, priimtu 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
18.2. Teikti Įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę:
1) Taryba;
2) ne mažiau kaip 1/3 Suvažiavime balso teisę turinčių narių.
18.3. Įstatų pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18.4. Suvažiavimui priėmus sprendimą pakeisti LS įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

19. PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

19.1. LS gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso bei Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
19.2. LS pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti gali Suvažiavimas 2/3 balsų dauguma.
19.3. Vienu metu LS negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
19.4. Likęs LS turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LS narių reikalavimus dėl LS turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LS išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti LS.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų